Page 49

ABK-Arsredovisning-2013-web

Koncernen Moderbolaget Likvida medel 2013-12-31 2012-12-31 2013-12-31 2012-12-31 Kassa och bank 4 540 8 684 3 722 7 687 Fordran/skuld Kristianstads kommun, koncernkonto hos bank * -1 740 24 109 274 25 926 Summa 2 800 32 793 3 996 33 613 * Beviljad, ej utnyttjad, checkräkningskredit 94 093 92 647 80 000 80 000 Resultat- och balansräkningarna kommer att föreläggas årsstämman den 24 april 2014 för fastställelse. Kristianstad den 13 mars 2014 å r s r e d o v i s n i n g 2 0 1 3 49 Göran Sevebrant Styrelsens ordförande Börje Emilsson Sigurd Nilsen Sven-Erik Bergkvist Vice ordförande Gunilla Björck Henrik Strand Verkställande direktör Vår revisionsberättelse har avgivits den 20 mars 2014. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB Jan-Inge Andersson Auktoriserad revisor Marie Nilsson Auktoriserad revisor NOT 33


ABK-Arsredovisning-2013-web
To see the actual publication please follow the link above