Page 21

ABK-AR-2014-web

Förvaltningsberättelse Information om verksamheten AB Kristianstadsbyggen (org nr 556054-1889) är ett allmännyttigt bostadsföretag. Bolagets uppgift är att bygga och förvalta hyres-bostäder för alla boendegrupper. Fastigheterna ska tillgodose högt ställda krav på arkitektur, material och miljö. Målet är att erbjuda hyresgästerna tryggt och trivsamt boende med god service till rimliga hyror. AB Kristianstadsbyggen äger och förvaltar ca 8 900 bostäder i alla delar av kommunen, vilket innebär att bolaget är kommunens största fastighetsägare och ett av Sveriges 25 största kommunala bostadsbolag. AB Kristianstadsbyggen förvaltar även ca 300 kom-mersiella lokaler, vilka främst är belägna i centrala Kristianstad. Ägardirektivet anger att Kristianstads kommun, genom sitt helägda bolag Kristianstads Kommunföretag AB, äger AB Kristianstadsbyggen med syfte att kunna påverka och ha inflytande över kommunens bostadsförsörjning och vara en aktiv aktör på bostadsmarknaden genom ny-, om- och tillbyggnad samt förvärv och försäljning av fastigheter. AB Kristianstadsbyggens förvaltning är organiserad i tre geografiska områden, Innerstaden, Norra och Södra. Innerstadens för-valtningsområde har sin bas i centrala Kristianstad, Gamlegården är Norra förvaltningsområdets bas och Österäng är Södra förvalt-ningsområdets bas. Till förvaltningens hjälp finns en fristående snickeriavdelning, vilken är belägen på Näsby industriområde. På bolagets huvudkontor vid Norra Kasern finns företagets administrativa avdelningar såsom information, ekonomi, personal, bygg, energi och it. BoButiken och lokalavdelningen är också placerade på huvudkontoret där all uthyrning sker. Ägarförhållanden Bolagets samtliga aktier ägs av Kristianstads Kommunföretag AB (org nr 556436-3801). Kristianstads Kommunföretag AB är i sin tur ett helägt dotterbolag till Kristianstads kommun (org nr 212000- 0951). Övriga bolag som ingår i Kristianstads Kommunföretag AB:s koncern, d.v.s. AB Kristianstadsbyggens syskonbolag, är C4 Energi AB, Kristianstads Renhållnings AB och Kristianstads Industribyggnads AB. Gemensam koncernredovisning upprättas av Kristianstads Kommunföretag AB. AB Kristianstadsbyggen är moderbolag i en koncern som omfattar fyra helägda dotterbolag, AB Allön (org nr 556097- 2365), Special-fastigheter i Kristianstad AB (org nr 556761-8128), C4 Parkerings  AB (org nr 556872-9783) och C4 Kabel TV AB (org nr 556370-5895). AB Allön bedriver fastighetsförvaltning av vård- och omsorgsboende i Kristianstads kommun. Bolaget äger och förvaltar 23 fastigheter, vilka blockuthyrs till kommunen. Förutom 25 kontrakt med kommunen finns 98 separata kontrakt som avser enskilda bostäder. Totalt förvaltar bolaget 62 500 kvm vård- och omsorgsboende och hyresbostäder. Bolagets resultat efter finansiella poster uppgår till 427 tkr. Bolagets redovisning har under året anpassats till BFNAR 2012:1 (K3). Under året har nyproduktion av två gruppbostäder slutförts. I Öllsjö har ett gruppboende med totalt 10 boenderum uppförts. Byggnaden stod klar för inflyttning den 15 september 2014. Samt på Näsby har ett gruppboende med totalt 12 boenderum uppförts. Byggnaden stod klar för inflyttning den 1 november 2014. Båda gruppboendena blockförhyrs av Kristianstads kommun. Projektering pågår för ett vård- och omsorgsboende i Åhus. Byggnationen påbörjas under våren 2015 och beräknas vara klar för inflyttning under våren 2016. Boendet kommer att blockförhyras av Kristian-stads kommun. Arbetet med att energieffektivisera fastigheter har fortsatt. Under året har konvertering skett från fossil uppvärmning till geoenergi på Forsalidshemmet i Degeberga. Arbetet med konvertering av uppvärmning till geoenergi pågår även på Almgården i Tollarp och beräknas vara slutfört under våren 2015. Specialfastigheter i Kristianstad AB har som verksamhet att uppföra och förvalta fastigheter för kommunal verksamhet. Bolaget äger och förvaltar Kristianstad Arena och Kristianstad Idrottshall. Arenan och Idrottshallen hyrs ut till Kristianstad kommun. Kristianstad Arena är en toppmodern anläggning för skol- och föreningsidrott, konserter och mässor. Bolagets resultat efter finansiella poster uppgår till 419 tkr. C4 Parkerings AB har till föremål för sin verksamhet att förvalta fastigheter i vilken parkeringsrörelse skall bedrivas. C4 Parkerings AB har sedan januari 2013 avtal med AB Kristianstadsbyggen om att förhyra ett parkeringshus beläget inom kvarteret Finland i centrala Kristianstad. Bolaget hyr ut p-platser till främst AB Kristianstadsbyggens hyresgäster. Bolagets resultat efter finansiella poster uppgår till -150 tkr. C4 Kabel TV AB bedriver ingen verksamhet och är vilande sedan 2004. AB Allön, Specialfastigheter i Kristianstad AB, C4 Parkerings AB och C4 Kabel TV AB har under räkenskapsåret inte haft någon egen anställd personal utan köper in tjänster externt eller från moderbolaget AB Kristianstadsbyggen. Styrelse och revisorer Styrelsen har haft sju styrelsesammanträden under räkenskaps-året. Årsstämma hölls den 24 april 2014. Styrelsen har bestått av fem ledamöter jämte två suppleanter som utsetts av kommunfullmäktige i Kristianstads kommun. Styrelseledamöter Göran Sevebrant (m) ordförande t.o.m. 2014-12-31 Magnus Englund (m) ordförande fr.o.m. 2015-01-13 Sven Erik Bergkvist (s) vice ordförande Börje Emilsson (c) Gunilla Björck (s) Sigurd Nilsen (fp)) Styrelsesuppleanter Magnus Englund (m) suppleant t.o.m. 2015-01-12 Christer Nilsson (m) suppleant fr.o.m. 2015-01-13 Odd Skyllberg (s) å r s r e d o v i s n i n g 2 0 1 4 21


ABK-AR-2014-web
To see the actual publication please follow the link above