Page 22

ABK-AR-2014-web

Revisorer Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB Jan-Inge Andersson, auktoriserad revisor Marie Nilsson, auktoriserad revisor Lekmannarevisorer Bengt Albinsson (s) Kerstin Sandberg (m) Rose-Marie Olin (s) Ulla Jareke Brobeck (m) Ingrid Karlsson (c) Fredrik Berndt (fp) Sten-Åke Bolte (sd) Väsentliga händelser under räkenskapsåret Arbetet med att energieffektivisera fastigheter har fortsatt. Konvertering sker från direktverkande el och fossil uppvärmning till fjärr-värme och geoenergi. Under året har geoenergi ersatt fossil upp-värmning i Degeberga. I Tollarp har projekt avseende konvertering av fossil uppvärmning till geoenergi påbörjats. Förutom vinster för miljön innebär det också minskad förbrukning. Renovering och ombyggnation av två loftgångshus på Österäng har påbörjats under året. Arbetet påbörjades under våren 2014 och inflyttning har skett i februari 2015. Byggnaderna konverteras från direktverkande el till fjärrvärme, stam- och badrumsrenovering genomförs liksom hissrenovering. Även fönster och fasad byts ut och taken förses med sadeltak och den yttre miljön ses över. Renoveringen är så omfattande att hyresgästerna evakueras under renoveringstiden. På Österäng invigdes i juli 2014 en spontanidrottsplats vilken blivit mycket uppskattad i området. Under året har tomma lokaler i Önnestad och Kristianstad byggts om till sju lägenheter, alla lägenheterna är uthyrda. Arbetet med att bygga 14 bostäder i markplan i kvarteret Valthornet har påbörjats. Beräknad inflyttning under sommaren 2016. I kvarteret Hunden 6 i centrala Kristianstad pågår projektering med att ta fram planer för att bygga om kontorslokaler till 15 bostäder. Beräknad inflyttning under vintern 2016. Arbetet med stam- och badrumsrenoveringar har fortsatt och totalt har renovering skett i 320 bostäder under året. Renovering av tak, fasader och fönster har fortsatt i kvarteret Lyckans Höjd. Renoveringen av kvarteret beräknas pågå till 2018. Åtgärderna som vidtas i samband med renoveringen innebär att energiförbrukningen i byggnaderna beräknas att minska. De boende ska engageras för att vara med och utveckla Gamlegården som är bolagets största enskilda bostadsområde med 1 850 bostäder. Under 2014 har arbetet fortsatt för att göra gårdarna mellan byggnaderna mer attraktiva. Arbetet med installation av skalskydd i byggnaderna har slutförts under våren. Bolaget har under året fortsatt arbetet med att ta fram planer för byggnation av trygghetsbostäder i kommunens basorter och pro-jektering pågår för att nyproduktion av tre lägenheter i centrala Degeberga. Bolaget har under året arbetat fram planer för att bygga 156 nya bostäder i Kristianstad kommun med SABOs koncepthus Kombohus. Bolaget har fortsatt arbetet med systematiskt brandskyddsarbete, dels genom fortsatt utbildning av berörd personal och dels genom fortsatta åtgärder i fastigheterna. Efter hyresförhandlingar med Hyresgästföreningen fastställ-des den genomsnittliga hyreshöjningen till 1,0 % från och med 1 januari 2015. AB Kristianstadsbyggen, Hyresgästföreningen och Fastighetsägarna samarbetar för att implementera en ny hyres-modell. Arbetet i gruppen har fortsatt under året och målet är att utveckla hyresrätten och skapa en modell för mer rättvis hyressätt-ning i Kristianstad kommun. Kulturdagen är ett årligt återkommande evenemang som AB Kristi-anstadsbyggen arrangerar i Gamlegårdsparken i slutet av augusti. Det finns då möjlighet att smaka på maträtter från olika länder, få ansiktet målat eller bara lyssna på artister som uppträder. I samband med Kristianstads 400-årsjubileum och deras Kulturnatt bidrog ABK med Världens mat vilket gav besökarna möjlighet att smaka på maträtter från olika länder. I samband med jubileumsåret utsmyckades sex av AB Kristian-stadsbyggens fastigheter med konst i storformat. Detta var ett samarbete med Målaremästarna och Kristianstads kommun. Kund De senaste åren har enkätundersökningar bland alla nyinflyttade hyresgäster genomförts. De nyinflyttade fortsätter att ge mycket bra betyg till AB Kristianstadsbyggen. Precis som för 2013 ger kunderna i 2014 års enkätundersökningar uthyrningsprocessen ett starkt betyg. Mest nöjd är man med informationen i erbjudandebrevet och informationen vid kontraktsskrivningen. Informationen kring själva uthyrningsprocessen och om de lediga bostäderna får fortsatt mycket starkt betyg. Diagram 320 Antal badrumsrenoveringar 400 300 200 100 0 2010 2011 2012 2013 2014 260 215 275 330 Antal badrumsrenoveringar 22 å r s r e d o v i s n i n g 2 0 1 4


ABK-AR-2014-web
To see the actual publication please follow the link above