Page 24

ABK-AR-2014-web

250 200 150 100 50 0 2014 Kvinnor 225,0 Män 201,6 192,8 195,1 190,0 2010 2011 2012 2013 En enkätundersökning skickades ut till alla hyresgäster under hösten 2011. Resultatet, vilket redovisas i form av NBI – Nöjd Boende Index, visar att AB Kristianstadsbyggen fortsatt tillhör de kommunala bostadsbolag i landet som har mest nöjda hyres-gäster. Enkätens syfte är att mäta hyresgästens upplevelse av sitt boende ur ett helhetsperspektiv. En ny mätning kommer att ske under 2015. Bolagets uthyrningsgrad är fortsatt mycket god. Den genomsnittliga ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder har varit 99,8 % (99,7 %). Vakansgraden är fortsatt låg även för studentbostäder. Den genomsnittliga ekonomiska uthyrningsgraden för kommersiella lokaler har varit 98,0 % (96,6 %). Personal Personalen är en viktig resurs för bolaget. AB Kristianstadsbyggen har som strategi att i möjligaste mån ha egen anställd personal istället för att köpa in tjänster. Engagerade medarbetare som trivs på sitt arbete genererar nöjda kunder som i sin tur genererar ökad lönsamhet och säkerställer bolagets fortsatta utveckling. Bolaget satsar därför på att vidareutveckla personalen samt att skapa för-utsättningar för en god arbetsmiljö på arbetsplatsen. AB Kristianstadsbyggen arbetar aktivt med förebyggande åtgärder inom både den fysiska samt psykosociala arbetsmiljön. Persona-len är delaktig i att förbättra arbetsmiljön samt organisationen genom representanter i Arbetsmiljörådet som sammanträder fyra gånger per år och i Bolagsrådet som sammanträder ca sex gånger per år. För att främja personalens välbefinnande har bolaget en hälso-grupp som består av sex hälsoinspiratörer samt personalchefen som varje år arrangerar olika aktiviteter för kropp och själ på fritiden. Aktiviteterna har en stor personalsocial betydelse utöver att det även ger kunskap om en sund och hälsosam livsstil. Under 2014 har medelantalet anställda ökat från 201,6 till 225,0. Ökningen beror på anställning av personal med specialistkompetens, kommande pensionsavgångar, samt att koncernens totala fastighetsbestånd har utökats. Medelantal anställda 24 å r s r e d o v i s n i n g 2 0 1 4


ABK-AR-2014-web
To see the actual publication please follow the link above