Page 25

ABK-AR-2014-web

å r s r e d o v i s n i n g 2 0 1 4 25 Vid rekrytering strävar bolaget efter en jämnare köns- och åldersfördelning och etnisk tillhörighet. Medelåldern är 47 år och köns-fördelningen är 24 % kvinnor och 76 % män. Fram till 2020 är det ca tre till fem pensionsavgångar per år som behöver ersättas av ny personal. Den totala sjukfrånvaron för 2014 uppgår till 5,0 % (4,1 %). Bolaget har under året haft 43 personer anställda under sommarhalvåret för att arbeta med den yttre miljön. För att säkerställa framtida personalbehov inom fastighetsbranschen har bolaget under året haft nio personer anställda som lärlingar och tio praktik- anter inom fastighetsskötsel. Ekonomi Bolagets verksamhet och ekonomi påverkas av förändringar i omvärlden. Detta gäller såväl makroekonomiska som regionala faktorer och politiska förändringar. Bolaget har identifierat följande områden avseende risker: – Hyresutveckling – Vakanser i beståndet – Driftskostnadsutveckling – Investerings- och underhållsbehov – Ränteutveckling En känslighetsanalys visar hur stor påverkan ovanstående faktorer har på bolagets ekonomi. – Hyresutveckling bostäder 1 % ger +/- 5,7 mkr – Vakanser bostäder 1 % ger +/- 5,7 mkr – Driftskostnadsutveckling 1 % ger +/- 1,2 mkr – Ränteutveckling 1 % ger +/- 7,5 mkr Bostadshyrorna bestäms genom förhandlingar med hyresgästföreningen. Bostadshyrorna står för ca 86 % av de totala hyres- intäkterna. Skulle hyrorna öka med 1 % innebär det ökade intäkter med 5,7 mkr. Hyrorna för kommersiella lokaler regleras genom index. Vakansgraden är låg både vad gäller bostäder och lokaler. Ökar vakanserna för bostäder med 1 % innebär det ett intäktsbortfall motsvarande 5,7 mkr. Kostnaderna för värme, fastighetsel, vatten och sophantering kan bolaget endast delvis påverka och risken är stor att drifts-kostnadsökningen tar en stor del av den årliga hyreshöjningen i anspråk. En ökning av kostnaderna för värme, fastighetsel, vatten och sophantering med 1 % innebär ökade kostnader med 1,2 mkr. Bolaget arbetar med att långsiktigt prissäkra fastighetselen. Fastighetselen är prissäkrad till och med december 2017. Bolaget arbetar med en långsiktig strategi enligt fastställd finans-policy för att säkerställa en framtida rimlig och väl avvägd ränte-nivå. För att uppnå en flexibel och effektiv hantering av ränterisken används finansiella derivatinstrument såsom ränteswappar. Detta ger bolaget möjlighet att bättre möta förändringar på räntemark-naden. Skulle bolagets genomsnittliga ränta under året öka med 1 % innebär det ökade räntekostnader med 7,5 mkr då bolagets övriga räntor är bundna längre än ett år. Finanspolicyn har reviderats under året avseende räntebind-ningen som ska variera inom 2–5 år, tidigare 2–4 år. Uthyrningsläget för både bostäder och lokaler är fortsatt bra och innebär att intäkterna ökar. Bolagets totala intäkter uppgår till 683 838 tkr (673 942 tkr). Bolagets resultat efter finansiella poster uppgår till 48 206 tkr (49 503 tkr). Budgeterat resultat för 2014 uppgick till 18,7 mkr. Resultatförbättringen beror på det milda vädret som varit under 2014 och att utfallet för underhåll (inklusive försäkringsskador) ej nått upp till prognosen för 2014. Hyres-höjningen för 2014 var 1,8 % från och med 1 januari. Årets resultat uppfyller ägardirektivet som kommunfullmäktige fastställt. Räntekostnaderna är en av de enskilt största kostnadsposterna. Ränteutvecklingen påverkar bolagets resultat och framtid. Bolaget har en finanspolicy som anger hur de finansiella riskerna ska hanteras. Per balansdagen uppgår räntebindningstiden till 3,6 år (3,8 år). Nivån på de långa räntorna har fortsatt varit låga under året och räntesäkring om 200 mkr har skett, vilket förlängt räntebindningstiden i låneportföljen. För att finansiera den fort-satta renoveringen av bostäder på Österäng har nyupplåning om 50 mkr skett under året. Kostnaden för borgensavgift till kommunen uppgår till 8 179 tkr (7 737 tkr). Kristianstads kommun arbetade under 2012 fram nya principer för borgensavgiften som är beslutade av kommun-fullmäktige. Översyn av nivån på borgensavgiften sker årligen. Bolagets checkräkningskredit är ej utnyttjad vid årsskiftet. Utfallet för driftkostnaderna är lägre än föregående år. Kostnaden för värme understiger både utfallet för 2013 och budget för 2014. Totalt utfall för värme 2014 uppgår till 63 mkr vilket understiger 2013 års utfall med 7 mkr. Det beror på det milda vädret under året och de energieffektiviserande åtgärder som vidtagits. Genomsnittlig effektiv ränta (%) 5 4 3 2 1 0 2014 2010 2011 2012 2013 3,11 3,67 3,77 3,45 3,45


ABK-AR-2014-web
To see the actual publication please follow the link above