Page 26

ABK-AR-2014-web

Den verkliga energiförbrukningen uppgår till 109,5 kwh per kvadratmeter vilket är en minskning med 12,3 % jämfört med 2013. Utfallet för förbrukningen under 2014 motsvarar 78 % av ett normalår. Hade det varit ett normalår hade utfallet varit 80,5 mkr. Kostnaden för el är lägre än föregående års utfall vilket förklaras av att bolaget prissäkrat leveransen av fysisk el på en lägre nivå 2014 än 2013 samt effekten av energisnåla installationer. Kostnaden för reparationer och underhåll uppgår till 137 mkr, vilket är en ökning med 6,7 mkr jämfört med budget. Bolaget har medvetet satsat på ökat underhåll (inklusive försäkringsskador och reparationer). Den genomsnittliga kostnaden för repara-tioner och underhåll (inklusive försäkringsskador) uppgår till 200 kr/kvm (198 kr/kvm). Personalkostnaderna uppgår till 113 217 tkr (110 229 tkr), vilket är en ökning med 2,7 % jämfört med föregående år. Ökningen beror på att bolaget har fler anställda under året jämfört med föregående år. Årets avskrivningar uppgår till 99 555 tkr (95 420 tkr). Ökningen beror på anpassning till komponentredovisning enligt BFNAR 2012:1 (K3). Ingen utrangering av byggnadskomponenter har skett under året (7 431 tkr). Bolaget har inte haft någon kostnad för förgävesprojektering under året (456 tkr). Under året har bolaget lämnat koncernbidrag om 4 500 tkr (4 500 tkr) till moderbolaget Kristianstads Kommunföretag AB. Samtidigt har AB Kristianstadsbyggen erhållit ett ovillkorat aktie-ägartillskott från moderbolaget om 3 510 tkr (3 510 tkr). Förvaltningsfastigheter Bolaget har under året värderat sina förvaltningsfastigheter. Värderingen har skett i egen regi med stöd av den modell som finns i analysverktyget Datscha. Värderingsmodellen är allmänt vedertagen på fastighetsmarknaden. Det förväntade kassaflödet för respektive fastighet under kommande fem år samt det beräknade restvärdet för år sex nuvärdesberäknas och ger därmed en bedöm-ning av det aktuella värdet. I kassaflödet ingår hyror minskade med hyresbortfall, fastighetsskatt, drift och underhåll. Restvärdet år sex motsvarar ett teoretiskt marknadsvärde vid denna tidpunkt. Värdebedömningen baseras på bolagets verkliga hyresintäkter och driftskostnader. Underhållskostnader beräknas utifrån respektive fastighets ålder och struktur. Bolaget har i värderingen utgått från ett långsiktigt förvaltningsperspektiv. Vid värderingen har marknadens direktavkastningskrav utifrån geografiskt läge varit basen för beräkning av såväl restvärde som nuvärdesberäk-ningen. Eftersom AB Kristianstadsbyggen generellt har väl under-hållna fastigheter får värderingen anses vara av försiktig karaktär. Skulle bolagets fastigheter värderas av en extern värderingsfirma skulle marknadsvärdena sannolikt vara högre. Fastigheternas bedömda marknadsvärde uppgick per 2014-12-31 till 5 267 mkr. Detta värde överstiger bokfört värde med ca 2 338 mkr. Förutsättningar fastighetsvärdering Värdetidpunkt 31/12 Kalkylperiod 5 år Inflation per år 2 % Hyresutveckling per år 2 % Utveckling drifts- och underhållskostnader per år 2 % Vakansgrad bostäder 0–5 % Vakansgrad prima lokaler 1–10 % Vakansgrad övriga lokaler och garage 2–15 % Direktavkastningskrav bostäder 4–7 % Direktavkastningskrav prima lokaler 7–10 % Direktavkastningskrav övriga lokaler och garage 7–10 % Kalkylränta bostäder 6–9 % Kalkylränta lokaler och garage 9–12 % Bokfört värde (mkr) 2 929 Marknadsvärde (mkr) 5 267 Övervärde (mkr) 2 338 Miljö Bolaget har en Kvalitets- och Miljöpolicy som bygger på en lång-siktig hållbar inriktning. Bolagets mål inom energiområdet är att minska energiförbruk-ningen till 120 kwh per kvm/A-temp och år (inklusive graddagskorrigering) fram till år 2016 jämfört med 2007 års nivå. I nyproduktion är bolagets krav att energiförbrukningen inte ska överstiga 65 kwh per kvm/A-temp och år. Bolaget är sedan 2008 med i Skåneinitiativet. Det är de allmän-nyttiga bostadsföretagen som utmanar varandra – på åtta år ska företagen minska energiförbrukningen med 20 %. Bolaget har som målsättning att 2018 ha en fossilfri uppvärm-ning av alla sina byggnader. Under 2014 har geoenergiprojekt i Degeberga slutförts vilket innebär att tre oljeanläggningar har ersatts med värmepumpar. I Tollarp pågår ombyggnadsprojekt avseende geoenergi vilket beräknas vara klart under sommaren 2015. Projektering pågår för ytterligare geoenergiprojekt i Tollarp vilka beräknas att starta under 2015. Under 2014 har radonmätningar fortsatt i bolagets byggnader. Radonmätningarna beräknas vara genomförda i alla byggnader 2016. Åtgärder vidtas i de byggnader där mätningarna ej visat till-fredsställande resultat. Generellt visar de genomförda mätning-arna inte på några förhöjda värden av radon. I de fastigheter där individuell mätning av varm- och kallvatten införts minskar vattenförbrukningen med i genomsnitt 30 %. För hyresgästen är individuell vattenmätning det mest rättvisa sättet att betala för sin vattenförbrukning. Inom stora bostadsområden, där det är ekonomiskt lönsamt, kommer gamla kulvertledningar att ersättas med fjärrvärme direkt till varje byggnad för att effektivare utnyttja energin. 26 å r s r e d o v i s n i n g 2 0 1 4


ABK-AR-2014-web
To see the actual publication please follow the link above