Page 27

ABK-AR-2014-web

Arbetet med att energieffektivisera pågår fortlöpande med bland annat injusteringar av värme, ventilation och kylsystem utan att försämra komforten för hyresgästerna. Den egna väderstationen och utbyggnaden av digitala styrsystem i fastigheterna påverkar också energiförbrukningen i positiv riktning. Styrsystemen kom-municerar med de tekniska anläggningarna via bolagets digitala fastighetsnät. Den medvetna satsningen på energisnåla installationer såsom frekvensstyrda pumpar, fläktar, energisnåla ljuskällor samt astro-nomiskt ur gör att elförbrukningen stadigt minskar. Som ett led i bolagets miljöarbete används främst biogasbilar i verksamheten. Bolaget bedriver anmälningspliktig verksamhet rörande köldmedia enligt miljöbalken. Framtida utveckling AB Kristianstadsbyggen vill vara med och bidra till att Kristian-stads kommun ska fortsätta växa och planerar därför att bygga 450 bostäder den kommande femårsperioden. För att bidra till en positiv utveckling i Kristianstads kommun kommer bolaget att verka för att arbeta med förtätning med bostadshus. Bolaget har arbetat fram planer för 156 nya bostäder med SABOs koncepthus Kombohus i Kristianstad kommun. Bolaget kommer att fortsätta bygga och förvalta bostadsbeståndet utifrån kriterierna att i attraktiva byggnader kunna erbjuda funktionella bostäder i områden där människor trivs och känner trygghet. Arbetet med att fokusera på energieffektivisering och omtanke om vår miljö kommer att fortsätta. Projekt kommer att startas upp där vi tillsammans med våra hyresgäster och kunder arbetar in effektiva och hållbara lösningar i bostäderna. AB Kristianstads-byggen har tillsammans med Kristianstads kommun beviljats stöd från Boverket för att utveckla jämställda miljöer i bostads-området Gamlegården. Arbetet kommer att pågå under 2015 och 2016. Bolaget budgeterar med intäkter om totalt 690 mkr. Satsningen på underhåll och stam- och badrumsrenoveringar kommer att fort- sätta under de kommande åren. Vakansgraden bedöms att bli oförändrad under 2015 jämfört med 2014 års nivå. Förnyelsen av Österängsområdet kommer att slutföras under 2015. AB Kristianstadsbyggens ambition är att aktivt delta i utveck-lingen inom många områden i Kristianstads kommun. ABK planerar att bygga 450 nya bostäder till 2021, bland annat de här 16 bostäderna i Vä.


ABK-AR-2014-web
To see the actual publication please follow the link above