Page 28

ABK-AR-2014-web

2014* 2013* 2012 2011 2010 Flerårsöversikt Moderbolagets ekonomiska utveckling i sammandrag (tkr om inget annat anges) Resultaträkning Hyresintäkter 663 350 652 297 626 982 608 079 595 580 Förvaltningsintäkter 20 488 21 645 22 894 22 204 46 594 Driftskostnader (inklusive personalkostnader) -294 529 -293 430 -286 467 -277 389 -281 413 Underhållskostnader -136 676 -138 066 -152 479 -139 269 -148 134 Fastighetsskatt -15 649 -15 485 -12 495 -17 278 -17 098 Av- och nedskrivningar -99 555 -95 420 -84 919 -84 010 -83 634 Finansnetto -89 207 -74 137 -93 229 -88 792 -76 851 Resultat efter finansiella poster 48 206 49 503 19 937 21 621 32 510 Balansräkning Förvaltningsfastigheter 2 928 797 2 870 403 2 735 784 2 701 823 2 727 912 Övriga anläggningstillgångar 181 441 155 635 220 234 126 081 71 443 Omsättningstillgångar 20 874 21 036 45 189 56 457 110 234 Eget kapital 525 524 497 098 459 640 452 498 440 377 Obeskattade reserver 30 350 30 850 21 240 13 250 8 900 Räntebärande skulder 2 424 100 2 374 100 2 374 100 2 274 975 2 311 150 Övriga skulder 168 309 157 318 157 961 155 031 149 162 Balansomslutning 3 148 283 3 059 366 3 012 941 2 895 754 2 909 589 Lönsamhet och finansiering Avkastning på eget kapital, % 8,8 10,2 4,2 4,7 7,3 Avkastning på totalt kapital, % 4,4 4,8 3,8 3,9 3,8 Direktavkastning, % 8,2 8,5 7,3 7,3 7,1 Soliditet, % 17,4 17,0 15,8 16,0 15,4 Belåningsgrad, % 82,3 82,7 84,0 83,9 84,6 Skuldsättningsgrad, ggr 4,6 4,8 5,2 5,0 5,2 Räntebidrag - - - 66 1 175 Räntenetto fastighetslån -89 540 -93 810 -94 019 -91 733 -79 011 Förvaltning och miljö Antal bostäder, st 8 882 8 876 8 779 8 798 8 777 Antal lokaler, st 268 296 312 311 313 Bostadsyta, kvm 592 825 592 310 586 407 585 599 585 423 Lokalyta, kvm 91 311 95 707 100 017 96 173 97 092 Fastighetsinvesteringar 188 851 189 329 210 860 124 872 74 703 Driftskostnad per kvm, kr 453 449 436 432 437 Underhållskostnad per kvm, kr 200 198 219 201 216 Värmeanvändning per kvm, kWh 111,4 114,4 115,0 123,7 116,0 Fastighetsel per kvm, kWh 17,9 16,9 18,5 19,8 20,9 Vattenförbrukning per kvm, kbm 1,4 1,4 1,4 1,3 1,3 Marknad och personal Vakansgrad bostäder, % 0,2 0,3 0,2 0,3 0,4 Omflyttning bostäder, % 18,3 19,4 20,2 17,7 20,5 Medelantal anställda, st 225,0 201,6 192,8 195,1 190,0 Sjukfrånvaro, % 5,0 4,1 3,8 3,3 3,3 * Jämförelsetal för 2014 och 2013 har anpassats efter BFNAR 2012:1 (K3). 28 å r s r e d o v i s n i n g 2 0 1 4


ABK-AR-2014-web
To see the actual publication please follow the link above