Page 29

ABK-AR-2014-web

Räntenetto fastighetslån (tkr) Driftskostnad per kvm, kr Underhållskostnader per kvm (kr) Total energianvändning per kvm (kWh) 2014 180 150 120 90 60 30 0 2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 Nyckeltalsdefinitioner Antal bostäder och lokaler Avser uthyrningsbara bostäder och lokaler per balansdagen. Avkastning på eget kapital Resultat efter finansiella poster i förhållande till eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt). Avkastning på totalt kapital Resultat före avdrag för räntekostnader i förhållande till balansomslutningen. Belåningsgrad Kortfristiga och långfristiga skulder i förhållande till balansomslutningen. Bostads- och lokalyta Avser uthyrningsbar yta per balansdagen. Direktavkastning Resultat efter finansiella poster med tillägg för av- och nedskriv- ningar och räntekostnader (netto) för fastighetslån i förhållande till genomsnittligt bokfört värde på färdigställda fastigheter (inklusive tomtmark). Driftskostnad per kvadratmeter Driftskostnader (inklusive personalkostnader) och fastighetsskatt i förhållande till total bostads- och lokalyta. Fastighetsel per kvadratmeter Antalet förbrukade kWh el som försörjer fastighetsberoende installationer, såsom el till tvättstugor, allmänventilation, pumpar samt belysning för allmänna och gemensamma utrymmen i förhållande till aktuell normalårskorrigerad A-tempsyta. Fastighetsinvesteringar Likviditetspåverkande investeringar i fastighetsbeståndet. Finansnetto Finansiella intäkter minus finansiella kostnader. Medelantal anställda Genomsnittligt antal heltidstjänster under räkenskapsåret. Omflyttning bostäder Totalt antal uppsagda bostäder i förhållande till det genomsnittliga antalet bostäder (exklusive studentbostäder). Räntenetto fastighetslån Räntekostnader (inklusive borgensavgift) direkt hänförbara till fastighetslån. Skuldsättningsgrad Räntebärande skulder i förhållande till justerat eget kapital (eget kapital plus 78,0 % av obeskattade reserver). Soliditet Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt) i förhållande till balansomslutningen. Underhållskostnad per kvadratmeter Underhållskostnader (inklusive reparationer, underhåll, skador och hyresgäststyrt underhåll) reducerat med erhållen försäkringsersättning i förhållande till total bostads- och lokalyta. Vakansgrad bostäder Genomsnittligt antal vakanta bostäder i förhållande till det genomsnittliga antalet bostäder (exklusive studentbostäder). Vattenförbrukning per kvadratmeter Antalet förbrukade kbm vatten i förhållande till aktuell normalårskorrigerad A-tempsyta. Värmeanvändning per kvadratmeter Antalet förbrukade kWh värme i förhållande till aktuell normalårskorrigerad A-tempsyta. Total energianvändning per kvm (kWh) Räntenetto fastighetslån (tkr) Driftskostnad per kvm (kr) Underhållskostnad per kvm (kr) å r s r e d o v i s n i n g 2 0 1 4 29


ABK-AR-2014-web
To see the actual publication please follow the link above