Page 30

ABK-AR-2014-web

Förvaltningsberättelse, forts. Förslag till vinstdisposition Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel Balanserad vinst, kr 100 761 772 Årets vinst, kr 37 659 368 138 421 140 Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att till aktieägaren utdelas, kr 306 540 att i ny räkning överförs, kr 138 114 600 138 421 140 Styrelsens yttrande över den föreslagna vinstutdelningen Den föreslagna utdelningen till aktieägaren reducerar så väl bolagets som koncernens soliditet marginellt. Soliditeten är, mot bakgrund av att bolagets och koncernens verksamhet fortsatt bedrives med lönsamhet, betryggande. Likviditeten i bolaget och koncernen bedöms kunna upprätthållas på en likaledes betryggande nivå. Styrelsens uppfattning är att den föreslagna utdelningen ej hindrar bolaget, och övriga i koncernen ingående bolag, från att fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt, ej heller att fullgöra erfoderliga investeringar. Den föreslagna utdelningen kan därmed försvaras med hänsyn till vad som anförs i ABL 17 kap 3 § 2–3 st. Styrelsen föreslår att utdelningen till aktieägaren utbetalas inom en månad efter årsstämmans beslut. Resultat och ställning Koncernens resultat efter finansiella poster uppgår till 48 890 tkr (49 129 tkr). Moderbolagets resultat efter finansiella poster uppgår till 48 206 tkr (49 503 tkr). Resultatet av koncernens och moderbolagets verksamhet samt den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets utgång framgår i övrigt av efterföljande resultaträkningar och balansräkningar med noter. 20 15 10 5 0 Koncernen Moderbolaget 2014 2010 2011 2012 2013 Soliditet (%) 30 å r s r e d o v i s n i n g 2 0 1 4


ABK-AR-2014-web
To see the actual publication please follow the link above