Page 31

ABK-AR-2014-web

Resultaträkningar Koncernen Moderbolaget (tkr) NOT 2014 2013 2014 2013 99,8 % Genomsnittlig uthyrningsgrad för bostäder 2014. 200 kr Underhållskostnad per kvm 2014. Rörelsens intäkter 5 Hyresintäkter 6 744 423 728 910 663 350 652 297 Aktiverat arbete för egen räkning 511 736 - - Övriga förvaltningsintäkter 7 11 947 11 995 20 488 21 645 Summa intäkter 756 881 741 641 683 838 673 942 Rörelsens kostnader 5, 9, 10 Driftskostnader 8 -198 826 -200 245 -181 312 -183 201 Underhållskostnader 11 -153 118 -153 908 -136 676 -138 066 Fastighetsskatt -15 806 -15 641 -15 649 -15 485 Personalkostnader 12, 13 -113 217 -110 229 -113 217 -110 229 Avskrivningar 14, 15 -119 817 -114 065 -99 555 -95 420 Övriga rörelsekostnader 16 -447 -8 301 -16 -7 901 Summa rörelsens kostnader -601 231 -602 390 -546 425 -550 302 Rörelseresultat 155 650 139 251 137 413 123 640 Resultat från finansiella poster Resultat från andelar i koncernföretag 17 - 20 105 - 19 209 Ränteintäkter 694 810 463 588 Räntekostnader och liknande resultatposter 18 -107 454 -111 037 -89 670 -93 934 Summa resultat från finansiella poster -106 760 -90 122 -89 207 -74 137 Resultat efter finansiella poster 48 890 49 129 48 206 49 503 Bokslutsdispositioner 19 -4 500 -4 500 -4 000 -14 110 Skatt på årets resultat 20 -8 088 -7 005 -6 547 -3 941 Årets vinst 37 792 38 645 37 659 31 452 å r s r e d o v i s n i n g 2 0 1 4 31


ABK-AR-2014-web
To see the actual publication please follow the link above