Page 32

ABK-AR-2014-web

Balansräkningar Koncernen Moderbolaget 5 267 mkr Bedömt marknadsvärde för byggnader och mark 2014-12-31. (tkr) Tillgångar NOT 2014-12-31 2013-12-31 2014-12-31 2013-12-31 Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark 14 3 475 729 3 356 525 2 928 797 2 866 825 Inventarier, verktyg och installationer 15 69 077 75 178 40 606 45 425 Pågående nyanläggningar 21 149 157 117 576 140 835 110 210 3 693 963 3 549 279 3 110 238 3 022 460 Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag 22 - - 4 600 4 600 Andra långfristiga värdepappersinnehav 23 2 623 1 847 2 623 1 847 Uppskjutna skattefordringar 24 3 503 - 9 948 6 632 Andra långfristiga fordringar 25 - 15 - - 6 126 1 862 17 171 13 079 Summa anläggningstillgångar 3 700 089 3 551 141 3 127 409 3 035 539 Omsättningstillgångar Varulager Förråds- och bränslelager 1 601 2 179 1 502 1 907 Kortfristiga fordringar Hyres- och kundfordringar 1 321 1 705 1 320 1 699 Fordringar Kristianstads kommun 26 - - 8 241 - Fordringar moderbolag 3 510 3 510 3 510 3 510 Fordringar dotterbolag - - 2 339 4 072 Aktuella skattefordringar - 3 414 - 2 688 Övriga fordringar 6 158 3 139 810 1 862 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 27 2 868 1 646 2 231 1 576 13 857 13 414 18 451 15 407 Kassa och bank 1 746 4 540 921 3 722 Summa omsättningstillgångar 17 204 20 133 20 874 21 036 Summa tillgångar 3 717 293 3 571 274 3 148 283 3 056 575 -32 % Andelen bränslelager minskar i takt med bolagets arbete med konvertering av oljepannor. 32 å r s r e d o v i s n i n g 2 0 1 4


ABK-AR-2014-web
To see the actual publication please follow the link above