Page 33

ABK-AR-2014-web

Balansräkningar Koncernen Moderbolaget 8,8 % Avkastning på eget kapital 2014. 3,6 år Genomsnittlig räntebindning i låneportföljen 2014-12-31. (tkr) Eget kapital och skulder NOT 2014-12-31 2013-12-31 2014-12-31 2013-12-31 Eget kapital 28 Aktiekapital 11 700 11 700 Övrigt tillskjutet kapital 52 645 49 135 Annat eget kapital 460 861 432 168 Årets vinst 37 792 38 645 562 998 531 648 Bundet eget kapital Aktiekapital 11 700 11 700 Reservfond 375 403 375 403 387 103 387 103 Fritt eget kapital Balanserad vinst 100 762 75 752 Årets vinst 37 659 31 452 138 421 107 204 Summa eget kapital 562 998 531 648 525 524 494 307 Obeskattade reserver 29 - - 30 350 30 850 Avsättningar Uppskjutna skatteskulder 30 - 705 - - Långfristiga skulder 31, 32 Skulder till kreditinstitut 2 424 100 2 374 100 2 424 100 2 374 100 Skulder till Kristianstads kommun 531 821 471 336 - - Summa långfristiga skulder 2 955 921 2 845 436 2 424 100 2 374 100 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 44 836 48 961 38 808 41 490 Skulder till Kristianstads kommun 33 7 642 27 266 - 3 258 Skulder till syskonbolag 18 972 22 909 17 851 21 835 Aktuella skatteskulder 3 495 - 3 642 - Övriga skulder 16 096 13 153 13 735 12 072 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 34 107 333 81 196 94 273 78 663 Summa kortfristiga skulder 198 374 193 485 168 309 157 318 Summa eget kapital och skulder 3 717 293 3 571 274 3 148 283 3 056 575 Ställda säkerheter Inga Inga Inga Inga Ansvarsförbindelser 35 40 40 40 40 å r s r e d o v i s n i n g 2 0 1 4 33


ABK-AR-2014-web
To see the actual publication please follow the link above