Page 34

ABK-AR-2014-web

Kassaflödesanalyser Koncernen Moderbolaget 3,11 % Genomsnittlig ränta i låneportföljen 2014-12-31. 2,43 år (tkr) Den löpande verksamheten NOT 2014 2013 2014 2013 Rörelseresultat före finansiella poster 155 650 139 251 137 413 123 640 Avskrivningar 119 817 114 065 99 555 95 420 Övriga ej likviditetspåverkande poster 4 043 31 568 3 612 30 265 279 510 284 884 240 580 249 325 Erhållen ränta 738 833 501 606 Erlagd ränta -108 177 -111 374 -90 393 -94 271 Betald inkomstskatt -3 896 -6 909 -3 533 -4 903 168 175 167 434 147 155 150 757 Förändring varulager 578 373 405 166 Förändring kundfordringar 384 347 379 347 Förändring övriga kortfristiga fordringar -4 285 -4 475 2 092 -7 158 Förändring leverantörsskulder -4 125 -4 936 -2 682 -4 386 Förändring övriga kortfristiga rörelseskulder 44 494 4 206 13 905 4 354 Kassaflöde från den löpande verksamheten 205 221 162 949 161 254 144 080 Investeringsverksamheten Investeringar anläggningstillgångar -269 321 -236 925 -191 721 -192 734 Sålda materiella anläggningstillgångar - 159 - - Investeringar i dotterbolag - - - -50 Sålda dotterbolag - 19 209 - 19 259 Återbetalning av övriga finansiella anläggningstillgångar 15 1 175 - 1 113 Kassaflöde från investeringsverksamheten -269 306 -216 541 -191 721 -172 412 Finansieringsverksamheten Upptagna lån 130 000 42 000 50 000 - Amortering av lån -18 255 -17 116 - - Lämnat koncernbidrag -4 500 -4 500 -4 500 -4 500 Erhållet aktieägartillskott 3 510 3 510 3 510 3 316 Utdelning till aktieägare -9 952 -295 -9 952 -295 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 100 803 23 599 39 058 -1 285 Årets kassaflöde 36 718 -29 993 8 591 -29 617 Likvida medel vid årets början 2 800 32 793 3 996 33 613 Likvida medel vid årets slut 36 39 518 2 800 12 587 3 996 Genomsnittlig kapitalbindning i låneportföljen 2014-12-31. 34 å r s r e d o v i s n i n g 2 0 1 4


ABK-AR-2014-web
To see the actual publication please follow the link above