Page 38

ABK-AR-2014-web

Effekter på ingångsbalansräkningen vid övergången till K3 Övergången till K3 har inte haft någon effekt på ingångsbalansräkningen per 1 januari 2013. Se tabell nedan. Koncernen Ingångsbalansräkningen Eget kapital 489 749 - 489 749 Moderbolaget Ingångsbalansräkningen IB 2013 enligt K3 Effekt övergång K3 UB 2012 enligt tidigare principer Eget kapital 459 640 - 459 640 Effekter på jämförelseårets siffror för koncernen vid övergången till K3 Effekten av övergången till K3 på jämförelseårets siffror för koncernen redovisas i tabellen nedan. Koncernen Balansräkningen Tillgångar Materiella tillgångar 3 554 338 -5 059 3 549 279 Finansiella tillgångar 1 862 - 1 862 Övriga tillgångar 20 133 - 20 133 Summa tillgångar 3 576 333 -5 059 3 571 274 Eget kapital Bundet eget kapital 417 629 - 417 629 Fritt eget kapital 117 925 -3 906 114 019 Avsättningar Uppskjutna skatteskulder 1 858 -1 153 705 Skulder Långfristiga skulder 2 846 576 - 2 846 576 Övriga skulder 192 345 - 192 345 Summa eget kapital och skulder 3 576 333 -5 059 3 571 274 38 å r s r e d o v i s n i n g 2 0 1 4 IB 2013 enligt K3 UB 2013 enligt K3 2013 enligt K3 Effekt övergång K3 Effekt av ändrad princip Effekt av ändrad princip UB 2012 enligt tidigare principer UB 2013 enligt fastställd balansräkning 2013 enligt tidigare principer NOT 2 NOT 3 Koncernen Resultaträkningen Avskrivningar -109 006 -5 059 -114 065 Bokslutsdispositioner - -4 500 -4 500 Skatt på årets resultat -8 088 2 104 -5 984 Årets resultat 46 100 -7 455 38 645


ABK-AR-2014-web
To see the actual publication please follow the link above