Page 39

ABK-AR-2014-web

Effekter på jämförelseårets siffror för moderbolaget vid övergången till K3 NOT 4 Effekten av övergången till K3 på jämförelseårets siffror för moderbolaget redovisas i tabellen nedan. UB 2013 enligt K3 Effekt av ändrad princip UB 2013 enligt fastställd balansräkning Balansräkningen Tillgångar Materiella tillgångar 3 026 038 -3 578 3 022 460 Finansiella tillgångar 12 292 787 13 079 Övriga tillgångar 21 036 - 21 036 Summa tillgångar 3 059 366 -2 791 3 056 575 Eget kapital Bundet eget kapital 387 103 - 387 103 Fritt eget kapital 109 995 -2 791 107 204 Obeskattade reserver Obeskattade reserver 30 850 - 30 850 Skulder Långfristiga skulder 2 374 100 - 2 374 100 Övriga skulder 157 318 - 157 318 Summa eget kapital och skulder 3 059 366 -2 791 3 056 575 2013 enligt K3 å r s r e d o v i s n i n g 2 0 1 4 39 Effekt av ändrad princip 2013 enligt tidigare Moderbolaget Moderbolaget principer Resultaträkningen Avskrivningar -91 842 -3 578 -95 420 Bokslutsdispositioner -9 610 -4 500 -14 110 Skatt på årets resultat -5 718 1 777 -3 941 Årets resultat 37 753 -6 301 31 452


ABK-AR-2014-web
To see the actual publication please follow the link above