Page 4

ABK-AR-2014-web

Vi utvecklar kommunen De senaste åren har Kristianstad haft en positiv inflyttnings-trend och lockat nya invånare. Det ökande intresset att bo i Kristianstad innebär att det måste byggas fler bostäder i Kristianstads kommun och här har ABK ett stort ansvar. Under 2014 har vi fortsatt vårt arbete med att planera för nya bostäder och en långsiktig utveckling av Kristianstad. Vi har planer på att bygga 450 nya hyresbostäder fram till 2021, framför allt i Kristianstad men även i Åhus, Vä, Tollarp och Degeberga. ABK har inte bara ansvar för att bygga nya bostäder, det är även viktigt att arbeta för att hålla nere byggkostnaderna – utan att tumma på kvalitet och miljöhänsyn – för att kunna bygga bostäder som ger rimliga hyror. En tredjedel av nyproduktionen kommer att byggas som Kombohus. Det är ett koncept som Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag (SABO) har upphandlat nationellt, som byggs i större serier. Det gör att kostnaderna blir lägre och processen går snabbare samtidigt som vi kan bibehålla den goda kvalitén. Under 2014 har vi genom vårt dotterbolag AB Allön färdigställt två gruppboenden med totalt 22 nya bostäder, med Kristian-stads kommun som hyresgäst. I Kristianstad och Önnestad har svåruthyrda lokaler byggts om till attraktiva bostäder. På Österäng har renoveringen av tre punkthus och två loftgångshus avslutats. Arbetet med att totalrenovera de sista två loftgångshusen med ytterligare 40 bostäder kommer att fortsätta under 2015.   På Österäng har vi också byggt en spontanidrottsplats, i samråd med kommunen och lokala föreningar, till glädje för de boende på området.   Vi har också startat upp nya projekt. I ABK:s första fastig-het, kvarteret Valthornet, bygger vi om garage och lokaler till 14 centrumnära bostäder i markplan. Tillsammans med andra fastighetsägare i Kristianstad kommer vi att fortsätta att arbeta för en positiv bostadsutveckling i kommun-en. I Handelsstaden Kristianstad arbetar vi som fastighetsägare tillsammans med handlare och kommunen för en attraktiv stads-kärna. Det samarbetet bidrog till att Kristianstad 2014 utsågs till Årets stadskärna i Sverige, något vi är mycket stolta över. Tillsammans med Fastighetsägarna och Hyresgästföreningen arbetar vi för att ta fram en modell för mer rättvis hyressättning i Kristianstads kommun. När modellen är fullt införd kommer hyran att påverkas av fastighetens läge, fastighetens standard och standarden på bostaden. Miljö och hållbarhet Satsningen på att energieffektivisera våra bostäder fortsätter. Under 2014 har två geovärmeanläggningar installerats i Dege-berga och arbetet med geovärme har påbörjats i Tollarp. Geoenergin ersätter det fossila bränslet och målet är att vi ska vara helt fria från fossil uppvärmning 2018. Åtgärderna innebär kraftiga energibesparingar. Under 2014 fortsatte vårt omfattande renoverings- och under-hållsarbete där 320 badrum renoverades. Arbetet kommer att pågå även under 2015, liksom stora fasadrenoveringar, underhåll och reparationer. Det är glädjande att vår stora satsning på bad-rumsrenoveringar, som påbörjades 2009, gör att vi nu kan se ett trendbrott i form av minskade kostnader för försäkringsskador. Genom att vårda, underhålla och göra förbättringsarbete i våra fastigheter blir det också en minskad energiförbrukning och vid nyproduktion är kraven ännu högre på energiprestandan. Detta har en positiv påverkan på miljön och för våra hyresgäster känns det tryggt att vi tar ansvar för miljö och hållbarhet. Ett exempel är renoveringen av Lyckans Höjd, där tilläggsisolering, nya fönster och optimering av värmesystemen bidragit till att husen fått en minskad energiförbrukning med 20 %. Stora energivinster har vi också fått genom omläggningen från direktverkande el till fjärr-värme i samband med renoveringen av Österäng. Hyresgästernas synpunkter är viktiga Vår verksamhet ska vara affärsmässig och samtidigt är det viktigt att vi har med det mänskliga perspektivet. Det sociala hjärtat genomsyrar allt vi gör. Att ha en bra dialog med våra hyres-gäster är mycket viktigt för att vi ska kunna bli en ännu bättre hyresvärd. Genom våra olika hyresgästmöten, exempelvis boinflytandekommittén, pensionärsrådet och hyresgästmöten ar- rangerade av Hyresgästföreningen, får hyresgästerna möjlighet att ta upp precis det som berör dem och vi får in synpunkter på vad vi kan förbättra. Många tips och synpunkter får vi in också i de vardagliga mötena mellan vår personal och våra hyresgäster på gårdar och BoServicekontor eller vid besök hemma hos hyres-gäster. Det vardagliga mötet har mycket stor betydelse då vi kan ta tillvara på synpunkter och idéer, vilket hjälper oss att utveckla våra bostadsområden och skapa det boende som får våra hyres-gäster att trivas. Vi vill skapa mervärde För att skapa samhörighet, integration och gemenskap anordnar vi också flera allmännyttiga aktiviteter för våra hyresgäster och för invånarna i kommunen. För elfte året i rad hölls ABK:s Kultur-dag på Gamlegården som numera är ett av Kristianstads största gratisevenemang. Vårt mål är din trivsel! 4 å r s r e d o v i s n i n g 2 0 1 4


ABK-AR-2014-web
To see the actual publication please follow the link above