Page 42

ABK-AR-2014-web

42 å r s r e d o v i s n i n g 2 0 1 4 Koncernen Koncernen Moderbolaget Moderbolaget NOT 12 NOT 13 Medelantal anställda, löner, 2014 2013 2014 2013 ersättningar och sociala avgifter Medelantal anställda Kvinnor 53,4 52,9 53,4 52,9 Män 171,6 148,7 171,6 148,7 Totalt 225,0 201,6 225,0 201,6 Löner och ersättningar Styrelsen och verkställande direktören -1 366 -1 314 -1 366 -1 314 Övriga anställda -68 876 -66 074 -68 876 -66 074 Totala löner och ersättningar -70 242 -67 388 -70 242 -67 388 Sociala avgifter enligt lag och avtal -22 234 -21 344 -22 234 -21 344 Pensionskostnader Pensionskostnader (varav för VD -291 (-256)) -4 243 -4 860 -4 243 -4 860 Totala löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader -96 719 -93 592 -96 719 -93 592 Utöver i ovanstående tabell redovisade kostnader ingår i moderbolagets totala personalkostnader, kostnader för avsättning till AB Kristianstadsbyggens Personalstiftelse (org nr 838200-8467), med 786 tkr (700 tkr). Vid uppsägning av VD från arbetsgivarens sida gäller 6 månaders uppsägningstid och avgångsvederlag om 12 månadslöner. VD:s ålderspension följer bolagets allmänna pensionsplan. Styrelse och ledande 2014-12-31 2013-12-31 2014-12-31 2013-12-31 befattningshavare Antal styrelseledamöter på balansdagen Kvinnor 3 3 1 1 Män 14 14 4 4 Totalt 17 17 5 5 Antal verkställande direktörer och andra ledande befattningshavare på balansdagen Kvinnor 3 3 3 3 Män 10 10 6 6 Totalt   13   13  9  9


ABK-AR-2014-web
To see the actual publication please follow the link above