Page 43

ABK-AR-2014-web

Koncernen Moderbolaget NOT 14 NOT 15 NOT 16 Byggnader och mark 2014-12-31 2013-12-31 2014-12-31 2013-12-31 Ingående anskaffningsvärden 4 942 668 4 691 337 4 397 516 4 195 973 Årets förändringar Inköp 10 564 22 154 8 773 16 954 Omklassificeringar 217 366 275 335 145 081 229 947 Försäljning/utrangeringar -480 -46 158 - -45 358 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 5 170 118 4 942 668 4 551 370 4 397 516 Ingående avskrivningar -1 586 143 -1 501 002 -1 530 691 -1 460 189 Årets förändringar Försäljning/utrangeringar 49 17 764 - 17 364 Avskrivningar -108 295 -102 905 -91 882 -87 866 Utgående ackumulerade avskrivningar -1 694 389 -1 586 143 -1 622 573 -1 530 691 Utgående restvärde enligt plan 3 475 729 3 356 525 2 928 797 2 866 825 Bokfört värde byggnader 3 093 449 2 988 490 2 575 013 2 518 885 Bokfört värde mark 327 013 324 830 311 101 311 101 Bokfört värde markanläggningar 55 267 43 205 42 683 36 839 Summa 3 475 729 3 356 525 2 928 797 2 866 825 å r s r e d o v i s n i n g 2 0 1 4 43 Taxeringsvärde byggnader och mark 4 713 677 4 634 097 4 677 757 4 598 177 Inventarier, verktyg 2014-12-31 2013-12-31 2014-12-31 2013-12-31 och installationer Ingående anskaffningsvärden 133 194 126 201 91 870 86 121 Årets förändringar Inköp 3 735 4 361 2 870 3 405 Omklassificeringar 1 702 4 732 - 4 444 Försäljning/utrangering -125 -2 100 -125 -2 100 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 138 506 133 194 94 615 91 870 Ingående avskrivningar -58 016 -48 944 -46 445 -40 979 Årets förändringar Försäljning/utrangering 109 2 088 109 2 088 Avskrivningar -11 522 -11 160 -7 673 -7 554 Utgående ackumulerade avskrivningar -69 429 -58 016 -54 009 -46 445 Utgående restvärde enligt plan 69 077 75 178 40 606 45 425 Övriga rörelsekostnader 2014 2013 2014 2013 Förlust vid utrangering av byggnadskomponenter -431 -7 831 - -7 431 Förgävesprojektering - -456 - -456 Övriga rörelsekostnader -16 -14 -16 -14 Summa -447 -8 301 -16 -7 901


ABK-AR-2014-web
To see the actual publication please follow the link above