Page 44

ABK-AR-2014-web

Resultat från andelar i koncernföretag 2014 2013 2014 2013 Realisationsresultat vid försäljningar - 20 105 - 19 209 Summa - 20 105 - 19 209 Räntekostnader och 2014 2013 2014 2013 liknande resultatposter Räntekostnader avseende fastighetslån -97 274 -101 527 -81 361 -86 073 Borgens-/låneavgift Kristianstads kommun -10 035 -9 359 -8 179 -7 737 Övriga räntekostnader -145 -151 -130 -124 Summa -107 454 -111 037 -89 670 -93 934 Bokslutsdispositioner 2014 2013 2014 2013 Lämnade koncernbidrag -4 500 -4 500 -4 500 -4 500 Avsättning till periodiseringsfond - - - -8 750 Skillnad mellan bokförda avskrivningar och avskrivningar enligt plan - - 500 -860 Summa -4 500 -4 500 -4 000 -14 110 Skatt på årets resultat 2014 2013 2014 2013 Aktuell skatt -10 805 -6 158 -9 863 -5 791 Uppskjuten skatt 4 207 174 3 316 1 850 Summa -6 598 -5 984 -6 547 -3 941 Redovisat resultat före skatt 44 390 44 629 44 206 35 393 Skatt beräknad enligt gällande skattesats (22,0 %) -9 911 -7 548 -9 725 -7 786 Skatteeffekt av skattemässiga justeringar -227 -143 -131 -139 Skatteeffekt av ej skattepliktig realisationsvinst - 4 226 - 4 226 Skatteeffekt av skillnad mellan planenliga och skattemässiga avskrivningar -2 969 -2 643 -2 319 -2 050 Skatteeffekt av schablonränta på periodiseringsfonder -98 -50 -88 -42 Skatt hänförlig till tidigare års redovisade resultat 2 400 - 2 400 - Uppskjuten skatt till följd av temporära skillnader 4 207 174 3 316 1 850 Redovisad skattekostnad -6 598 -5 984 -6 547 -3 941 Pågående nyanläggningar 2014-12-31 2013-12-31 2014-12-31 2013-12-31 Ingående nedlagda kostnader 117 576 190 105 110 210 175 092 Under året nedlagda kostnader 255 022 210 410 180 078 172 375 Under året genomförda omfördelningar -223 441 -282 939 -149 453 -237 257 Utgående nedlagda kostnader 149 157 117 576 140 835 110 210 44 å r s r e d o v i s n i n g 2 0 1 4 Koncernen Moderbolaget NOT 17 NOT 18 NOT 19 NOT 20 NOT 21


ABK-AR-2014-web
To see the actual publication please follow the link above