Page 45

ABK-AR-2014-web

NOT 25 Andelar i koncernföretag Koncernen Org.nr. Säte Kapitalandel AB Allön 556097-2365 Kristianstad 100 % Specialfastigheter i Kristianstad AB 556761-8128 Kristianstad 100 % C4 Parkerings AB 556872-9783 Kristianstad 100 % C4 Kabel-TV AB 556370-5895 Kristianstad 100 % Bokfört Bokfört Moderbolaget Kapitalandel Röstandel Antal andelar värde 2014 värde 2013 AB Allön 100 % 100 % 2 500 2 500 2 500 Specialfastigheter i Kristianstad AB 100 % 100 % 1 000 1 000 1 000 C4 Parkerings AB 100 % 100 % 1 000 1 000 1 000 C4 Kabel TV AB 100 % 100 % 1 000 100 100 Summa 4 600 4 600 Andra långfristiga 2014-12-31 2013-12-31 2014-12-31 2013-12-31 värdepappersinnehav Husbyggnadsvaror HBV Förening Återbäringsmedel 2 583 1 807 2 583 1 807 Insatskapital 40 40 40 40 Andelsföreningen Skånehem Insatskapital - - - - Summa 2 623 1 847 2 623 1 847 Bokfört värde avseende långfristiga värdepappersinnehav överensstämmer med nominellt värde. Insatskapital avseende Andelsföreningen Skånehem uppgår till 200 kr (200 kr). Koncernen Moderbolaget å r s r e d o v i s n i n g 2 0 1 4 45 Koncernen Koncernen Moderbolaget Moderbolaget Uppskjutna skattefordringar 2014-12-31 2013-12-31 2014-12-31 2013-12-31 Uppskjutna skattefordringar 11 853 - 9 948 6 632 Uppskjutna skatteskulder -8 350 - - - Summa 3 503 - 9 948 6 632 Uppskjutna skattefordringar i koncernen har beräknats med 22,0 % (22,0 %) på temporär skillnad avseende bolagens avskrivningar på förvaltningsfastigheter samt aktuella skattemässiga underskottsavdrag. Uppskjutna skatteskulder i koncernen har beräknats med 22,0 % (22,0 %) på obeskattade reserver i moderbolag och dotterbolag. Andra långfristiga fordringar 2014-12-31 2013-12-31 2014-12-31 2013-12-31 Fordringar jämkningsmoms - 15 - - Summa - 15 - - NOT 22 NOT 23 NOT 24


ABK-AR-2014-web
To see the actual publication please follow the link above