Page 46

ABK-AR-2014-web

46 å r s r e d o v i s n i n g 2 0 1 4 Koncernen Moderbolaget Fordringar Kristianstads 2014-12-31 2013-12-31 2014-12-31 2013-12-31 kommun Koncernkonto hos bank - - 11 666 - Övriga kortfristiga fordringar - - 372 - Övriga kortfristiga skulder - - -3 797 - Summa - - 8 241 - Förutbetalda kostnader och 2014-12-31 2013-12-31 2014-12-31 2013-12-31 upplupna intäkter Förutbetalda försäkringspremier 307 19 283 11 Förutbetalda jour-/serviceavtal 713 1 056 713 1 001 Övriga förutbetalda kostnader 1 195 365 1 195 365 Upplupna kostnadsersättningar 380 - - - Övriga upplupna intäkter 273 206 40 199 Summa 2 868 1 646 2 231 1 576 Förändring av eget kapital Koncernen Summa eget kapital Eget kapital 2013-12-31 11 700 49 135 432 168 42 551 535 554 Effekt byte av redovisningsprincip - - - -3 906 -3 906 Justerad ingående balans 2014-01-01 11 700 49 135 432 168 38 645 531 648 Beslut av årsstämman   – Utdelning till aktieägaren - - - -9 952 -9 952   – Överförs i ny räkning - - 28 693 -28 693 - Erhållet aktieägartillskott - 3 510 - - 3 510 Årets vinst - - - 37 792 37 792 Eget kapital 2014-12-31 11 700 52 645 460 861 37 792 562 998 Moderbolaget Aktiekapital Eget kapital 2013-12-31 11 700 375 403 72 242 37 753 497 098 Effekt byte av redovisningsprincip - - 3 510 -6 301 -2 791 Justerad ingående balans 2014-01-01 11 700 375 403 75 752 31 452 494 307 Beslut av årsstämman   – Utdelning till aktieägaren - - - -9 952 -9 952   – Överförs i ny räkning - - 25 010 -25 010 - Erhållet aktieägartillskott - - - 3 510 3 510 Årets vinst - - - 37 659 37 659 Eget kapital 2014-12-31 11 700 375 403 100 762 37 659 525 524 Aktiekapitalet består av 11 700 aktier med kvotvärde 1 000 kr. Reservfond Balanserad vinst Årets vinst Summa eget kapital Årets vinst Annat eget kapital Övrigt tillskjutet kapital Aktiekapital NOT 26 NOT 27 NOT 28


ABK-AR-2014-web
To see the actual publication please follow the link above