Page 47

ABK-AR-2014-web

Moderbolaget Obeskattade reserver 2014-12-31 2013-12-31 2014-12-31 2013-12-31 Ackumulerad skillnad mellan bokförda avskrivningar och avskrivningar enligt plan - - 3 800 4 300 Periodiseringsfonder - - 26 550 26 550 Summa - - 30 350 30 850 Uppskjutna skatteskulder 2014-12-31 2013-12-31 2014-12-31 2013-12-31 Uppskjutna skattefordringar - -7 758 - - Uppskjutna skatteskulder - 8 463 - - Summa - 705 - - Uppskjutna skattefordringar i koncernen har beräknats med 22,0 % (22,0 %) på temporär skillnad avseende bolagens avskrivningar på förvaltningsfastigheter samt aktuella skattemässiga underskottsavdrag. Uppskjutna skatteskulder i koncernen har beräknats med 22,0 % (22,0 %) på obeskattade reserver i moderbolag och dotterbolag. 2013-12-31 å r s r e d o v i s n i n g 2 0 1 4 47 Koncernen Koncernen Moderbolaget Finansiella skulder Moderbolaget För att uppnå en effektiv och flexibel hantering av ränterisken i bolagets skuldportfölj används finansiella derivatinstrument. Detta ger bolaget möjlighet att, när som helst, förändra räntebindningstiden och bättre möta förändringar på räntemarknaden. För att säkerställa kapitalförsörjningen eftersträvas långa kreditavtal med bolagets långivare. Hanteringen sker i enlighet med de riktlinjer och ramar som är fastställda i koncernens finanspolicy. För att uppnå en rimlig och väl avvägd ränterisk i skuldportföljen används ränteswappar. Per bokslutsdagen uppgår ute-stående ränteswapavtal till 1 715 mkr (1 815 mkr). Då ränteläget är fortsatt historiskt lågt har ett undervärde motsvarande 154,9 mkr (58,5 mkr) uppstått. Detta innebär att den långa vägda fasta räntan som betalas i utestående ränteswapavtal är högre än motsvarande marknadsränta vid bokslutstillfället. Undervärde/övervärde representerar den kostnad/intäkt som skulle uppstå om man avslutar avtalen i förtid. Analogt skulle motsvarande undervärde/övervärde (sk ränteskillnadsersättning) uppstå om man istället valt att använda långa räntebindningar på bolagets lån. Den genomsnittliga effektiva räntan i skuldportföljen uppgår till 3,11 % (3,45 %). Bolaget har under året räntesäkrat 200 mkr (200 mkr), vilket förlängt räntebindningen i skuldportföljen. Per balansdagen uppgår den genomsnittliga räntebindningen till 3,6 år (3,8 år) och kapitalbindningen till 2,43 år (2,23 år). Under året har nyupplåning skett med 50 mkr (0 tkr) och amortering till kreditinstitut har skett med 0 tkr (0 tkr). Av bolagets totala skuldportfölj är 2 424,1 mkr (2 374,1 mkr) med kommunal borgen som säkerhet. Därmed finns inga skulder mot pantbrev. Nedan framgår förfalloprofil för total skuldportfölj avseende räntebindning (inklusive ränteswappar): 2014-12-31 2013-12-31 2014-12-31 Inom 1 år 851 826 782 407 754 100 627 100 Inom 1-5 år 1 122 810 1 165 884 820 000 997 000 Inom 5-10 år 1 000 800 915 400 850 000 750 000 Summa 2 975 436 2 863 691 2 424 100 2 374 100 NOT 29 NOT 30 NOT 31


ABK-AR-2014-web
To see the actual publication please follow the link above