Page 48

ABK-AR-2014-web

48 å r s r e d o v i s n i n g 2 0 1 4 Koncernen Moderbolaget Långfristiga skulder 2014-12-31 2013-12-31 2014-12-31 2013-12-31 Långfristiga skulder som omsätts inom ett år Skulder till kreditinstitut 380 500 781 600 380 500 781 600 Skulder till Kristianstads kommun 50 400 218 000 - - 430 900 999 600 380 500 781 600 Långfristiga skulder som omsätts senare än ett år men inom fem år Skulder till kreditinstitut 2 043 600 1 592 500 2 043 600 1 592 500 Skulder till Kristianstads kommun 481 421 254 476 - - 2 525 021 1 846 976 2 043 600 1 592 500 Summa 2 955 921 2 846 576 2 424 100 2 374 100 Skulder till Kristianstads 2014-12-31 2013-12-31 2014-12-31 2013-12-31 kommun Koncernkonto hos bank -37 772 1 740 - -274 Övriga kortfristiga fordringar -4 692 -1 721 - -83 Övriga kortfristiga skulder 50 106 27 247 - 3 615 Summa 7 642 27 266 - 3 258 Upplupna kostnader och 2014-12-31 2013-12-31 2014-12-31 2013-12-31 förutbetalda intäkter Upplupna räntekostnader 15 991 16 714 15 991 16 714 Upplupna semesterlöner 5 508 5 129 5 508 5 129 Upplupna sociala avgifter 3 605 3 530 3 605 3 530 Upplupna driftskostnader 8 599 9 078 7 175 7 550 Förskottsbetalda hyror 69 687 41 074 58 608 40 707 Övriga upplupna kostnader 3 943 5 671 3 386 5 033 Summa 107 333 81 196 94 273 78 663 Ansvarsförbindelser 2014-12-31 2013-12-31 2014-12-31 2013-12-31 Allmänna arvsfonden 40 40 40 40 Summa 40 40 40 40 NOT 32 NOT 33 NOT 34 NOT 35


ABK-AR-2014-web
To see the actual publication please follow the link above