Page 49

ABK-AR-2014-web

Koncernen Moderbolaget Likvida medel 2014-12-31 2013-12-31 2014-12-31 2013-12-31 Kassa och bank 1 746 4 540 921 3 722 Fordran/skuld Kristianstads kommun, koncernkonto hos bank * 37 772 -1 740 11 666 274 Summa 39 518 2 800 12 587 3 996 * Beviljad, ej utnyttjad, checkräkningskredit 100 000 94 093 80 000 80 000 Resultat- och balansräkningarna kommer att föreläggas årsstämman den 28 april 2015 för fastställelse. Kristianstad den 17 mars 2015 å r s r e d o v i s n i n g 2 0 1 4 49 Magnus Englund Styrelsens ordförande Börje Emilsson Sigurd Nilsen Sven-Erik Bergkvist Vice ordförande Gunilla Björck Henrik Strand Verkställande direktör Vår revisionsberättelse har avgivits den 20 mars 2015. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB Jan-Inge Andersson Auktoriserad revisor Marie Nilsson Auktoriserad revisor NOT 36


ABK-AR-2014-web
To see the actual publication please follow the link above