Page 51

ABK-AR-2014-web

Granskningsrapport Till årsstämman i AB Kristianstadsbyggen (org.nr. 556054-1889) Vi, av fullmäktige i Kristianstad kommun utsedda lekmannarevisorer har granskat AB Kristianstadsbyggens verksamhet. Styrelse och VD svarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande bolagsordning, ägardirektiv och beslut samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Lekmannarevisorernas ansvar är att granska verksamhet och kontroll och pröva om verksamheten har bedrivits i enlighet med fullmäktiges uppdrag. Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen, kommunallagen och god revisionssed i kommunal verksamhet. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och prövning. Under räkenskapsåret har vi gjort två fördjupade granskningar i bolaget. Följande granskningar har genomförts: Granskning av den interna kontrollen avseende köp av entreprenadtjänster Syftet med granskningen har varit att bedöma den interna kontrollen avseende köp av entreprenadtjänster. Den samman-fattande bedömningen är att styrelsen för AB Kristianstadsbyggen i huvudsak har en tillräcklig kontroll avseende följsamhet till avtal, beställning och attest vid inköp av entreprenadtjänster. Vidare bedöms att strategin avseende fördelning av vilka delar av verk-samheten som görs i egen regi respektive entreprenad är kända och i huvudsak följs. Det noteras dock som en brist i att strategin inte finns dokumenterad. Uppföljning av granskningen ”Självdeklaration Intern kontroll” Revisorerna har genomfört en uppföljning av tidigare utförd granskning ”Självdeklaration Intern kontroll”. Den samman-fattande bedömningen är att AB Kristianstadbyggen delvis har utvecklat sin interna kontroll gällande verksamhetsövergripande kontroll sedan granskningen ”Självdeklaration Intern kontroll”. Bedömningen grundas på att det inte finns något uppdaterat över-gripande ramverk för den interna kontrollen utan ett utvecklingsarbete fortgår. Dock noteras att det finns en ändamålsenlig verksamhetsövergripande riskanalys med angivelse av riskernas sannolikhet och konsekvens. Det som bedöms saknas är en tydlig koppling mellan identifierade risker i riskanalysen och de kontrollåtgärder som utförs enligt den interna kontrollplanen. Vi bedömer att bolagets verksamhet i allt väsentligt skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Vi bedömer därtill att bolagets interna kontroll har varit tillräcklig. Kristianstad den 26 mars 2015 Bengt Albinsson Ingrid Karlsson Fredrik Berndt Sten-Åke Bolte Rose-Marie Olin Ulla Jareke Brobeck Kerstin Sandberg å r s r e d o v i s n i n g 2 0 1 4 51


ABK-AR-2014-web
To see the actual publication please follow the link above