Page 9

ABK-AR-2014-web

På alla bostadsområden och i alla kvarter där våra fastigheter har gårdar arbetar vi oavbrutet med förbättringar som gör ute-miljön mer funktionell, säker och trygg. Vanliga åtgärder är att förbättra belysningen och klippa ner höga häckar. Många förebyggande åtgärder På ett par gårdar på Gamlegården finns sedan 2004 en fram-gångsrik självförvaltning. Hyresgästerna sköter mot en hyres-rabatt trappuppgångar, gemensamma utrymmen och gårdar. Självförvaltarna sprider trygghet, de vistas ute och får andra att våga sig ut. Utemiljön blir trevligare. Att man ser människor omkring sig är nästan en grundförutsättning för att känna trygghet. Det positiva resultatet av självförvaltningen har gjort att projektet spridit sig och finns nu även på Österäng. ​Under 2014 har vi sökt och beviljats ett bidrag på nästan två miljoner kronor från Boverket för att göra Gamlegårdens centrum mer jämställt och inbjudande för kvinnor. I centret dominerar manliga besökare och vi tycker det behövs föränd-ringar så att fler kvinnor känner sig välkomna och trygga. ​På Österäng har vi iordningställt många mötesplatser både på gårdarna och på de stora grönytor som omger bebyggelsen. I parken, vid den nya spontanidrottsplatsen och vid dammarna samlas människor naturligt. Det rogivande vattnet lockar även folk från äldreboendet till en stunds avkoppling. ​Om somrarna håller ABK fritidsgården på Österäng öppen tack vare att vi avlönar ett par anställda som ser till att verk-samheten är igång för ungdomarna under sommarlovet. Kost-naderna för att reparera skadegörelse har minskat och ung-domarna får en positiv syn på ABK. ​Österäng har gått från att vara ett problemområde med slitna hus till att bli en grön, modern och trivsam stadsdel för många boendegrupper. Ett sätt att jobba med trygghet i våra bostadsområden är de allmännyttiga aktiviteterna. Kulturdagen, korvgrillning, Blommande ABK, Österängsfestivalen och liknande ger boende tillfälle att lära känna sina grannar lite bättre. Vi försöker också stöjda de hyresgäster som själva vill engagera sig för en bättre gemenskap. Ett exempel är den stora fotbollsturneringen som pågår hela sommaren på Gamlegården. Det är egentligen inte vi som håller i trådarna, det är de boende själva som fixar så allt fungerar. Samverkan är nödvändig ABK med sitt stora bestånd av bostäder och många hyresgäster klarar inte att på egen hand skapa trygghet och ge hjälp åt boende som behöver det. Samverkan med myndigheter och organisationer är nödvändig. Därför träffar ABK regelbundet andra samhällsaktörer vars arbete ligger nära det bosociala arbetet. Gamlegårdsgruppen Gamlegårdsgruppen bildades 2007. Deltagarna träffas åtta till tio gånger om året för att diskutera läget på bostadsområdet. Det handlar till största delen om ungdomars situation. Gruppen består av representanter för polisen, socialförvaltningens fältgrupp, Kristianstads Fritidsgårdsforum, Fröknegårdsskolan och ABK. Alla bidrar med kunskap och erfarenhet ur sitt unika perspektiv. Deltagarna får en bra bild av helheten och kan lättare koordinera sina insatser. SOPPA SOPPA är det informella namnet på en grupp som möts fyra till fem gånger per år för att kunna ge bättre hjälp till hyresgäster som lider av sådan psykisk ohälsa att de får problem i sitt boende. På mötena träffas representanter för socialtjänsten, omsorgsförvaltningen, psykiatrivården, personligt ombud och ABK. Brottsförebyggande rådet Brå (Brottsförebyggande rådet) verkar för att brottsligheten ska minska och tryggheten öka i samhället. Lokala rådet i Kristianstad arrangerar tre gånger per år möten med andra aktörer. Fokus ligger på ungdomsbrottslighet och droger. Det handlar om förebyggande arbete. ABK delar med sig av sina erfarenheter och inhämtar kunskap om hur utvecklingen ser ut i resten av samhället. Deltagare är brotts- och drogförebyggande samordnare, representanter för Arbete- och välfärdsförvaltningen, närpolisen, ABK, vuxenpsykiatrin, fältgruppen, räddnings-tjänsten, barn och utbildningsförvaltningen, C4 Teknik, kultur- och fritidsförvalt-ningen och Kristianstads Fritidsgårdsforum. Med andra ord ett brett forum som ger ett bra stöd i kommunens brottsförebyggande arbete. å r s r e d o v i s n i n g 2 0 1 4 9


ABK-AR-2014-web
To see the actual publication please follow the link above