Page 9

ABK_2015-04

Trivsel och trygghet är viktigt för hyresgästerna. Därför är det också av mycket stor betydelse   för ABK.   Företaget arbetar hårt för att hyresgästerna ska trivas. Likväl som man löser akuta problem som uppstår arbetar man med förebyggande åtgärder.   – Målet för oss är att folk ska vilja bo kvar, säger ABK:s Roland Prommersberger.   Roland Prommersberger är sedan 2003   ABK:s samordnare av det bosociala arbetet. På varje områdeskontor finns dessutom en boser-viceassistent som arbetar med de här frågorna, som har en stor spännvidd. De bildar den bosociala gruppen. Många engagerade i bosociala frågor Även ABK:s många fastighetsskötare, som syns och arbetar nära hyresgästerna, har en stor roll i att göra boendemiljön trygg och trivsam. Det kan handla om så enkla åtgärder som att se till att det är snyggt och rent på bostadsområdena. Yttre skräpighet är ett förfall som i sin tur leder till otrygghet.   Jouren – dygnet runt När det bosociala arbetet var i sin linda hand-lade det mycket om akuta utryckningar på grund av störningar. I dag har en rad andra uppgifter kommit till.   Fortfarande är störningsjouren en viktig del av det bosociala arbetet. Att ABK har en jour dit man kan vända sig dygnet runt om man upplever störningar är en service som skapar trygghet för många av våra hyresgäster. Varje år gör jouren ungefär 1 500 utryckningar som ökar tryggheten för de boende – det kan handla om allt från buller till hotfulla situationer.   Ungefär hälften av störningsjourens besök leder till att ABK tvingas skicka ett varningsbrev till hyresgästen. Blir det ändå inte bättre finns risken att ABK måste säga upp hyresgästen som agerat störande. Otrygghet och oro hos hyresgästerna kan upp-stå om det sker plötsliga förändringar, som till exempel när nya grannar flyttar in. Boendemil-jön förändras om det till exempel flyttar in stora barnfamiljer i närområdet.   – Alla har sin egen uppfattning om trygghet. Därför kräver det bosociala arbetet avvägningar och hänsyn. Det kan många gånger vara en balansakt.   Samarbete är viktigt Roland Prommersberger poängterar att den bosociala gruppen ständigt försöker arbeta med att förebygga problem och hjälpa enskilda hyresgäster att klara av sin situation. Det kan handla om hyresgäster som fått fysiska eller psykiska problem.   – Vi ser det ofta först. Det uppkommer fel i bostaden, eller grannarna har inte sett till hyresgästen på en tid. Hyran kanske inte betalas,   säger han.   Bosociala gruppen har därför ett bra samar-bete med bland annat kommunens socialtjänst och Personligt Ombud.   Det är många faktorer som kan skapa trygg-het. Tekniska lösningar kan förbättra miljön. Sådana exempel är de elektroniska boknings-tavlorna för tvättstugor och skalskyddet för fastigheterna. Nya IT-tjänster utvecklas som underlättar boendet.   En annan faktor är att det finns vaktbolag och nattvandrare på områdena som syns ute bland hyresgästerna.   Också arrangemang som korvgrillning med hyresgästerna, ett gemensamt ansvar för blom-mor och rabatter, kulturdag och områdesfesti-valer ger bättre samhörighet och möjligheter för de boende att lära känna varandra och förbätt-rar den bosociala situationen för de boende.   Trivsel och trygghet är viktiga komponenter för att värdet på fastigheter och boendemiljö ska bibehållas. Det tjänar företaget på och där-med också hyresgästerna. NR 4 2015  9


ABK_2015-04
To see the actual publication please follow the link above