Till startsidan för ABK
Till startsidan för ABK
Person som sitter vid ett bord med en laptop

Personuppgifter

Vi använder dina personuppgifter för att du enkelt, smidigt och tryggt ska kunna stå i kö hos oss och för att du ska kunna få relevant information från oss.

Behandling av personuppgifter

Information enligt Dataskyddsförordningen (2016/679/EG)

AB Kristianstadsbyggen (”ABK”) är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter bolaget behandlar i egenskap av arbetsgivare, bostads- och/eller lokaluthyrare eller som köpare/säljare av produkter och tjänster. ABK hanterar dina personuppgifter enligt gällande lagstiftning. En personuppgift är all information som kan kopplas direkt eller indirekt till en levande person.

Det finns ingen skyldighet att lämna personuppgifter till oss, men utan att det sker kan ABK inte träda in i en avtalsrelation och har ingen möjlighet att t ex hyra ut en bostad eller köpa en produkt eller tjänst.

Syftet med behandlingen av personuppgifterna

Syftet med behandlingen av personuppgifter varierar beroende på vem du är.

Om du står i vår kö för bostad och/eller bilplats

När du registrerar dig som sökande hos oss kommer vi att behandla dina personuppgifter i enlighet med GDPR. De personuppgifter som det är frågan om är de som du lämnar till oss i samband med att du besöker vår webbplats, registrerar ett användarkonto hos oss, söker lägenheter eller använder våra tjänster för prenumerationer och bevakningar.

Syftet med behandlingen är att vi skall kunna administrera din intresseanmälan. Vår lagliga grund för behandlingen är dels för att fullgöra våra avtalsenliga förpliktelser med dig, dels har vi ett berättigat intresse.

Uppgifterna ligger kvar så länge du väljer att vara registrerad hos oss. Om du avregistrerar dig eller inte förnyar din registrering kan du begära att vi rensar bort och raderar dina personuppgifter.

I samband med registreringen vi behöver ditt samtycke för att kunna begära en kreditupplysning och eventuellt behandla ytterligare personuppgifter som vi behöver för att kunna pröva min ansökan om hyresobjekt.

Om du är hyresgäst

Vid erbjudande om bostad

När du erbjuds en bostad hos ABK behöver bolaget behandla vissa av dina personuppgifter. De personuppgifter som blir aktuella är t ex uppgifter om din ekonomi, om din anställning och hur du skött tidigare boenden och hyresinbetalningar. ABK kommer därför att göra en kreditupplysning och inhämta uppgifter från inkassobolag och kronofogdemyndigheten. Dessutom kommer vi inhämta intyg från anställningar och uppgifter från referenspersoner.

Om du har en förvaltare eller god man behöver vi behandla de uppgifterna. Om du erbjuds ett särskilt boende eller gruppboende kommer vi att hämta in beslut från socialnämnden. Om du erbjuds en studentbostad kommer vi att behandla antagningsbesked och kårmedlemskap eller andra intyg som styrker att du kommer att studera under hyrestiden.

Under hyresförhållandet

När du får ett hyresavtal hos ABK kommer bolaget att behandla dina personuppgifter för att kunna fullgöra våra skyldigheter som hyresvärd och avtalspart. Det innebär att ABK kommer att behandla dina personuppgifter för att kunna t ex skicka ut hyresavier, registrera inbetalningar av hyra, läsa av förbrukning av el, vatten och värme eller när vi skickar ut information. Dessutom kommer vi att behandla dina personuppgifter i samband med hyresförhandlingar. Vidare kommer ABK behöva behandla dina personuppgifter för att tillhandahålla och marknadsföra bolagets och andra företags tjänster.

Om det är nödvändigt för att tillvarata ett rättsligt anspråk kommer ABK också att behandla dina personuppgifter. Det kan t ex ske om det förekommer störningar eller uppstår skador i lägenheten. Även vid försenade eller uteblivna hyresbetalningar kommer vi behandla dina personuppgifter.

ABK kan komma att anlita personuppgiftsbiträde för behandling av dina personuppgifter, t ex om något skall repareras i din lägenhet. ABK kan också behöva lämna ut dina personuppgifter till socialnämnden eller andra berörda myndigheter.

Övrigt

Om du har skyddade personuppgifter kommer ABK att hantera dina uppgifter enligt bolagets rutiner för sådana.

Om du är anställd eller söker jobb hos ABK

Som arbetssökande

ABK behandlar de personuppgifter som du delar med bolaget, vilket kan vara t ex CV, brev, betyg, intyg och annan information. ABK kommer att behandla de personuppgifter som antecknas vid intervjuer, lämnas av referenspersoner och resultat från personlighetstester.

Du uppmanas att som arbetssökande inte lämna känsliga personuppgifter (t ex uppgift om etniskt ursprung, religion, hälsa, politiskt/fackligt engagemang etc).

I samband med rekrytering kommer personuppgifter sparas för att kunna användas vid ett eventuellt överklagande av tillsättning av tjänsten. Om du inte vill vara aktiv efter två år efter avslutad rekrytering raderas uppgifterna. Detsamma gäller om du gör en spontanansökan.

Som anställd

Som anställd hos ABK medför det att ABK behandlar dina personuppgifter. Det kan t ex vara namn, personnummer, mejladress, telefonnummer, adress, konto- och bankuppgifter, anställningsposition och närmast anhörig . ABK kommer också behandla personuppgifter i samband med löne-, utbildnings- och utvecklingssamtal. Intyg och betyg kan komma att behandlas.

Anledningen till att ABK behandlar dina personuppgifter är primärt för att fullfölja sitt avtal med dig.

Om du är en samarbetspartner

ABK behandlar ett flertal personuppgifter för den person som representerar ett företag när ABK och företaget ingår ett avtal. De uppgifter som är särskilt aktuella är namn och kontaktuppgifter som underlättar vårt samarbete. Ibland kan det bli aktuellt att fråga om t ex referenser eller din ekonomi. Det kan innebära att ABK gör kreditupplysning, hämtar uppgifter från inkassobolag och Kronofogdemyndigheten samt behandlar anställningsintyg, andra intyg eller uppgifter från referenspersoner. Skulle dina personuppgifter behöva behandlas för att ta tillvara ett rättsligt anspråk kommer så att ske.

ABK kan komma att anlita personuppgiftsbiträde för behandling av dina personuppgifter. Det kan t ex vara aktuellt om underentreprenörer skall kontaktas inom ramen för ett projekt.

Överföring av personuppgifter

ABK lämnar inte ut personuppgifter till land utanför EU. Däremot kan ABK överlämna personuppgifter till tredje man innanför EU. Personuppgifter kan t ex komma att överföras mellan ABK:s olika koncern- eller systerbolag för informations- och kunskapsutbyte och resursallokering.

ABK kommer inte att lämna ut personuppgifter till utomstående annat än i de fall då:

 • det särskilt överenskommits med dig.
 • det inom ramen för ett visst uppdrag är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter.
 • det är nödvändigt för att vi skall fullgöra lagstadgad skyldighet eller efterkomma myndighetsbeslut eller beslut av domstol.
 • vi anlitar utomstående tjänsteleverantörer som utför uppdrag för vår räkning. Uppgifterna kan komma att lämnas ut till domstolar, myndigheter etc om det är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter.

Gallring

Personuppgifterna sparas, i enlighet med den skyldighet som åvilar ABK enligt föreskrifter i bokföringslagen, i sju år eller den längre tid som påkallas. Dock lagras de inte längre än det är nödvändigt för att kunna uppfylla ändamålen med behandlingen.

Dina rättigheter

Information om behandling av personuppgifter

Du har rätt att få information om ABK:s behandling av dina personuppgifter avseende följande:

 1. Ändamålen med behandlingen.
 2. De kategorier av personuppgifter som behandlingen gäller.
 3. De mottagare eller kategorier av mottagare till vilka personuppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut, särskilt mottagare i tredjeländer eller internationella organisationer.
 4. Om möjligt, den förutsedda period under vilken personuppgifterna kommer att lagras eller, om detta inte är möjligt, de kriterier som används för att fastställa denna period.
 5. Förekomsten av rätten att av den personuppgiftsansvarige begära rättelse eller radering av personuppgifterna eller begränsningar av behandling av personuppgifter som rör den registrerade eller att invända mot sådan behandling.
 6. Rätten att inge klagomål till en tillsynsmyndighet.
 7. Om personuppgifterna inte samlas in från den registrerade, all tillgänglig information om varifrån dessa uppgifter kommer.
 8. Förekomsten av automatiserat beslutsfattande varvid det åtminstone i dessa fall ska lämnas meningsfull information om logiken bakom samt betydelsen och de förutsedda följderna av sådan behandling för den registrerade.

Begäran skall ställas till nedan angiven adress, vara skriftlig, egenhändigt undertecknad och innehålla uppgift som ditt namn och personnummer. Informationen kommer att skickas till den sökandens folkbokföringsadress.

ABK tillhandahåller kostnadsfritt informationen. Om begäranden från en registrerad är uppenbart ogrundade eller orimliga, särskilt på grund av deras repetitiva art, får ABK antingen ta ut en rimlig avgift som täcker de administrativa kostnaderna för att tillhandahålla den information eller vidta den åtgärd som begärts, eller vägra att tillmötesgå begäran.

Korrigering av felaktig uppgift

Skulle uppgifterna som ABK behandlar vara felaktiga kan du meddela ABK detta per email eller per post. ABK kommer då att rätta uppgifterna.

Rätten att bli glömd

Skulle personuppgifterna inte längre vara nödvändiga för de ändamål för vilka de behandlas har du rätt att kontakta ABK per email eller per post och begära att uppgifterna raderas.

Övrigt

Du har vidare rätt att begära att dina uppgifter inte behandlas för direktmarknadsföringsändamål. Du har rätt att få dina personuppgifter överförda till ett annat företag (dataportabilitet).

Om du är missnöjd med vår behandling kan du lämna in ett klagomål till oss eller till en tillsynsmyndighet vilket i Sverige är Integritetsskyddsmyndigheten (www.imy.se). Du kan också vända dig till tillsynsmyndigheten i det land där du bor eller arbetar.

Hänvisningar

ABK ansvarar inte för innehållet på andra webbplatser som tillhandahålls från annan än ABK, även om det skulle finnas en länk från en webbplats som tillhör ABK. ABK ansvarar inte för hur behandlingen av personuppgifter sker på annan webbplats än sådan som tillhör ABK.

Personuppgiftsansvarig

AB Kristianstadsbyggen, 556054-1889
Box 90
291 21 Kristianstad

Telefon/e-post: 044-7803200, dataskyddsombudet@abk.se

www.abk.se

Dataskyddsombud

Rebecca Elvstrand

Har du frågor kontaktar du ABK:s dataskyddsombud Rebecca Elvstrand på nedanstående adress:

AB Kristianstadsbyggen
Att. Dataskyddsombudet
Box 90
291 21 Kristianstad

E-post: dataskyddsombudet@abk.se